135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Работа по проекти

 

През учебната 2021/2022г.  135.СУ „Ян Амос Коменски“ работи по следните проекти:

 

 

  •  Проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- компонент 1 BG05M90P001-2.018.
  •  Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден
  •  Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.