135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Новини
Родителски срещи във връзка с новата учебна година
05 септември 2018 г.
На 13.09.2018 г /четвъртък/ от 18.00 ч. ще се проведат родителски срещи за подготвителен клас, I-ви, III-ти и V-ти класове. Място на провеждане 135 СУ.виж още »
ОБЯВА за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2018/2019 година
27 юни 2018 г.
  ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 135 СУ “ЯН АМОС КОМЕНСКИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 г.   На основание:  решение на СОС №118/15.03.18г. и  решение на ПС с протокол № 5/14.06.2018г. ОБЯВЯВАМ конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 135 СУ “Ян Амос Коменски” I.                   Вид извънкласна дейност: -         Чуждоезиково обучение  за ученици от 1-7 клас– Английски език Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/ или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за тарговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, с изключение на УНПраво да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.      II.  Необходими документи  за участие в конкурса: (1)  Списък на документите, съдържащи се в офертата; (2)  Заявление за участие; (3)Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството; (4) Декларация на основание чл.220,ал.1 от ЗПУО, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178,ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството.Декларацията се изготвя и попълва от кандидата. (5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател: (6) Референции, доказващи качеството на услугата - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми: (7) Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него. (8) Оферта, която трябва да съдържа: а/Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище ; б) документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност  на преподавателите за определената  извънкласна дейност- дипломи, удостоверения, сертификати и др.; в) документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище-копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка,, удостоверение от НОИ ; г) програма за обучение на учениците в определената извънкласната дейност, която да е представена на български език; д) индивидуална цена за обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност; е) социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности; ж) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години   III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –   начална и крайна дата  - от 27.06.2018г. до 29.06.2018г. в канцеларията на училището.   IV.  Критерии за оценка на офертите: Степен на квалификация на преподавателите,които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл.8, б.”б”-максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели: За степен бакалавър – 5 точки; За степен магистър – 10 точки; За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност/ професионално-квалификационна степен,специализирани курсове и обучения,специализации,следдипломна квалификация, доктор и др.научни степени/ – 15 точки; Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл.8     , б.”в”  документи– максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опт се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка по следните показатели: При липса на професионален опит-5 т. До 3 години – 15 точки; Над 3 години – 25 точки;   Програма за обучение на ученицитев извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:      а/Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление- 10т. -          При несъответствие- 0т. -          При непълно съответствие- 5т. -          При пълно съответствие- 10т. б/Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група- 10т. -          При несъответствие- 0т. -          При непълно съответствие- 5т. -          При пълно съответствие- 10т. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула: Цена на ИД = Най-ниската предложена цена    х 20  =   Цената, предложена от съответния  участник       Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:  10%, които ще ползват безплатно ИД – 5 точки;  20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 точки;   Максималният брой точки по всички критерии е 100.   V.  Начин на провеждане на конкурса: (1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. (2) В комисията участват представители на училещето, на  Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт- специалист в съответното образователно направление.При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица-управителят на фирмата-кандидат,или упълномощено от него лице  за определената извънкласна дейност.Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лици, а за юридическите лица- управителят на фирмата-кандидат,или упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания. (3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището. (4) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ИД, срокът  за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището. (5) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.   VI.Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:  1.В плик „А” се поставят документите по чл.9, от ал.1 до ал.7 включително: 2. В плик „Б” с надпис „Оферта”се поставят попълнената оферта,съгласно изискванията на чл.9, ал.8. 3.При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата,месец, година и час. VIII.Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някой от посочените документи в чл.9, от ал.1 до ал.7 вкл.. IX.Класирането на кандидатите се извършва съгласно обявените критерии. X. Работата на комисията приключва вдвуседмичен срок след изтичане на срока за предаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището. XI.т.1ал.1.В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати.Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на  всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6 от ЗПУО. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник. Ал.2.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището. XII. Със спечелилия кандидат директорът на училището сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение №1.Договорът се сключва между директора на училището и и спечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от три учебни години. XIII.Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане  с директора на училището. XIV.Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището XV.Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност.Изпълнителят привежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти- публична общинска собственост, съгласно Приложение №2 XVI.Всяко тримесечие директорите на училищата предоставят информация на районната администрация и на дирекция „Образование“ за събраните приходи от услуги и просрочени задължения.Корекция на бюджета на училището се извършва след решение на СОС. XVII.Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО: 1.Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали,кабинети и др.помещения: 1.1.За помещения с площ до 50 кв.м.- 0.26лв./кв.м./астрономически час 1.2.За помещения с площ над 50 кв.м.- 0.22лв./кв.м./астрономически час 2. Цени за почасово ползване на физкултурни салони, спортни зали, спортни комплекси и басейни, които се стопанисват от училището: 2.1.С площ до 100кв.м.-0.11лв./кв.м./ за 1 астрономически час 2.2. С площ от 100 до 300 кв.м.-0.08лв./кв.м./ за 1 астрономически час 2.3. С площ от 300 до 500 кв.м.-0.06лв./кв.м./ за 1 астрономически час 2.4. С площ над 500кв.м.-0.04лв./кв.м./ за 1 астрономически час                                                                                                           Директор:                                                                                                                 /Мария Димитрова/           ДОГОВОР №................    Днес ........................ в гр. София на основание Заповед № ............ за определяне на спечелилия конкурса участник се сключи настоящия договор за извънкласна дейност между: 1. 135 СУ „Ян Амос Коменски” , представлявано от.............................................................. - директор, наричано в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 2. Фирма/физическо лице ................................................................................ Регистрация: ........................................................ Булстат № ............................................................ Със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................... представляван/о от .................................................................................................................................... наричан в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното: І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обучение на ученици от клас ................... по ........................ /вид дейност/, съгласно писмено изявеното от техните родители желание. Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците, неразделна част от този договор и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на ....................................... училище. ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните цени за услуги, които се заплащат от родителите на съответния ученик за предоставената услуга. Индивидуалната цена за услуга е в размер на .................. лв. на ученик на занимание, за реално присъствие. Чл. 4. Сумите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата. Чл. 5. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата. Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената по банкова сметка .................................................. цена на услуга за почасово ползване на части от имоти - публична общинска собственост съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Чл. 6. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените цени на услуги. ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 7. Договорът се сключва за времето от ................ до .............. г. включително. Чл. 8. Заниманията се провеждат ............... пъти седмично, във време извън седмичното разписание на учебните часове при наличие на свободна база и съгласуване на графика за провеждане с директора на училището и следва да бъдат съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците. ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора. Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.  Чл.11.Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя списък на учениците, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност в училището.Списъкът е неразделна част от договора. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта. Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на провеждането на заниманията, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя. Чл. 14. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга. Чл. 15. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с учебници и учебни помагала. Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл. 2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания. Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на учениците под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на училището. VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА Чл. 18. Настоящият договор се прекратява: т. 1. с изтичане срока за извършване на услугата; т. 2. по взаимно съгласие на страните; т. 3. при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; т. 4. по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец. VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство. Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.  Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:  Директор на 135 СУ ....................................................................  Счетоводител на 135 СУ ....................................................................        виж още »
Обявяване на свободни места за първи клас
07 юни 2018 г.
След първо класиране, училището обявява 6 /шест/ свободни места за учениците в първи клас за учебната 2018/2019 година. От 08.06.2018 г. до 12.00 ч. на 11.06.2018 г. - подаване на заявления за участие във второ класиране.виж още »
Обявено е първо класиране на учениците за първи клас за учебната 2018/2019 година
04 юни 2018 г.
Подробности може да намерите в меню Прием.виж още »
© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.