135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Прием 2021 / 2022

 

komenski1.jpg135 СУ „Ян Амос Коменски”

                                                                                                    р-н Красна поляна - гр. София ул. „Булина ливада” № 47

                                                                                                          тел/факс 822 19 13, 821 45 83, e-mail:komenski_135sou@abv.bg

 

          

Прием на ученици в І-и клас

 

Регистрирането и кандидатстването за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в Общинските училища на територията на Столична община се извършват по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg. Кратко видео-представяне на електронна система може да видите тук, а текстови инструкции за работа с платформата – тук.
В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.
Свободните места за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година ще бъдат обявени на 19.04.2021 година на
www.kg.sofia.bg.
Класиранията се извършват според графика на дейностите съгласно въведената от родителя/настойника информация.
Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Прилежащите райони на 135. СУ може да видите тук.
Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но всяко дете ще бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията.
След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му – класирано/некласирано. Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

           1. Заповед за прием.

           2. ЗАЯВЛЕНИЕ   / вариант на Заявление във формат doc/   

          

         Списък на учениците за първи клас приети на:

          ПЪРВО КЛАСИРАНЕ                           свободни места след първо класиране

          ВТОРО КЛАСИРАНЕ                           свободни места след второ класиране

          Свободни места след трето класиране тук

        Списък на учениците за първи клас по класове

      

         

          


 

Прием след основно образование (7.клас)

График на дейностите по прием след основно образование:

 • НВО по Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • НВО по Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование- до 02 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/ 01.09.2016 г. – 05 – 07 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 –27 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021 г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021 г. вкл.

Прием в 135. СУ “Ян Амос Коменски“ за учебната 2021/2022 година

Професия

Брой паралелки

Разширено изучаван ЧЕ в 8. клас

Балообразуване

Социална работа за деца и семействав риск

1 паралелка/ 26 ученици

АЕ

НВО БЕЛ х 2 + НВО мат х 2 + оценките по БЕЛ и Мат.  от Свидетелството
за основно образование*

 

Класираните в 135.СУ „Ян Амос Коменски“  ученици се записват в 8 клас , като подават следните документи:

1. Заявление до директора /по образец/;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави ;

 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия 

Презентация за НВО в 7. клас и кандидатстване след основно образование


Свободни места след първо класиране тук

Свободни места след второ класиране тук

Свободни места след трето класиране към 02.08.2021 г. са 8 /осем/.

          

        

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.